Janina Barbara Sokołowska – Nad tym wszawym życiem / On This Lousy Life

Tak, otrzymaliśmy właśnie poetycki album o naszej dziwnej obecności „tu i teraz” – pośród innych, z kruchą owej obecności pewnością i niepewnością, opowieść o zderzeniach z realiami rzeczywistego i wyobrażonego, o granicach różnych stref egzystencji, nieuchronnie więc o… życiu i śmierci.

Paweł Majerski

Yes, we have just received a poetic album on our perplexing presence in the “here and now”, among others, as well as one that touches upon the fragile certainty and uncertainty of that presence; we have been gifted a narrative about the struggles with realities of the real and the imaginary, and about the boundaries of different spheres of existence, so, inevitably, also about… life and death.

Paweł Majerski


Jak w Niebie tak i na Ziemi

musisz uczyć się ciemnego ściegu patrząc w niebo
które szyje strach. już zawsze będziesz to znał w półśnie
nauczysz się dygoczących cyferblatów
przebiegających pod skórą szelestem jaszczurki
i szaleńczego śmiechu na piórach kruka
który każe ci przez chmury napisać wiersz
jakby mógł uratować świat. świat zasypany piaskiem
i igliwiem: numery telefonów ręce ściskające chleb
parasol i nóż. to co przez chwilę drga
a potem tym nie jest

o kroplo z kodem pocztowym wrócisz skąd przyszłaś
takie samo zimne światło z wszczepionym bólem
no prawdziwy raj
tylko nie mów mi gdzie przedtem byłeś

As in Heaven, so on Earth

you must learn the dark stitch by looking at the sky
tailored by fear. you will forever know it when you are half asleep
you will learn the quivering dials
running under your skin with the rustle of a lizard
and the mad laughter on the feathers of a raven
who tells you to write a poem through the clouds
as if it could save the world. a world buried in sand
and conifer needles: phone numbers hands clutching the bread
the umbrella and the knife. what quivers for a moment
and then it ceases to be itself

oh the drop with the zip code you will come back from whence you came
the same cold light with implanted pain
true paradise
just don’t tell me where you’ve been before

Mimo wszystko

otoczeni ziemią wodą niebem a jednak biedni
to tak jakby dano ci wszystko bez gwarancji
powiedziano: wybierz sobie co chcesz
ale gubisz się bo nie wiesz co jest czym
jakbyś bezmyślnie szedł po ostrej trawie
gdy nie ma przewodnika albo ukrył się w ciszy
i przez to tak beznadziejnie mokniesz

czym jest prawda? ta inteligentna sieć
przez którą wylatują blaszane ryby
czym jest strach widmo upiornej ziemi
która karmi się mięsem?

mimo wszystko idę w głąb po cuchnącą starość
jeśli taka będzie czyjaś wola. odwrotu nie ma

Despite everything

surrounded by the earth the water and the sky we are still poor
it’s as if everything had been given to you without any guarantees
it was said: pick what you want
but you get lost because you don’t know what is what
as if you were walking thoughtlessly on sharp grass
when there is no guide or when they are hiding in the silence
and this makes you so hopelessly soaked through

what is the truth? this smart net
through which tin fish fly out
what is fear? the specter of a ghostly land
which feeds on meat?

Tam gdzie mnie nie ma

kurz czasu wciska się w najdalszą szczelinę
zmiatam go ostrożnie na szufelkę jakby był
na wagę złota. dbam aby nic nie uronić
układam w listy adresuję roznoszę w dawne miejsca
co dzień zaglądam do klatki z papugami
co słychać tam gdzie mnie nie ma?
lecz tylko Słudwia pluszcze w starych kościach
cętkami wody. wyrywa ze zmurszałych kamyków
ciepłe światło by wyrzucić na piasek suche badyle
których nazw nie pamięta
milknie daleka pieśń. przykrywa ją naniesiony muł

Where I am not

the dust of time squeezes into the farthest crevice
I sweep it carefully onto the dustpan as if it were
worth its weight in gold. I take care not to spill anything
I put it into letters address them and deliver them to old places
I look in the parrot cage every day
what’s up where I’m not?
but only the Słudwia River is splashing around in the old bones
with the flecks of water. it tears the warm light from
the rotten pebbles to throw onto the sand the dry sticks
whose names it cannot recall
the distant song fades away. it gets covered with sludge